darwinia winners

DarwinIA实盘交易大赛的获奖者是。。。(2019/11)

2019 / 11 份的DarwinIA 月度实盘交易大赛已结束。以下是我们的80名获奖者,最多可获得配5,000,000欧元的Darwinex名义奖资,奖资将持续6个月。祝贺所有得获奖者!

名次 达尔文 净值乘数 最高奖金 实际奖资
1. AAN 30.00 300,000.00 € 76,023.90 €
2. BGN 29.00 250,000.00 € 75,987.05 €
3. FLI 28.00 210,000.00 € 116,460.68 €
4. GOH 27.00 170,000.00 € 16,762.25 €
5. HFD 26.00 150,000.00 € 150,000.00 €
6. EII 25.00 140,000.00 € 140,000.00 €
7. BNL 24.00 130,000.00 € 11,645.74 €
8. BMC 24.00 120,000.00 € 120,000.00 €
9. SUG 23.00 110,000.00 € 87,921.64 €
10. NFP 23.00 110,000.00 € 110,000.00 €
11. FCQ 23.00 110,000.00 € 9,546.38 €
12. SLI 22.00 100,000.00 € 20,514.57 €
13. VRZ 22.00 100,000.00 € 45,248.98 €
14. ZMA 22.00 100,000.00 € 7,981.30 €
15. MMQ 21.00 90,000.00 € 39,525.85 €
16. NVL 21.00 90,000.00 € 31,084.15 €
17. PCO 21.00 90,000.00 € 1,898.61 €
18. VRT 20.00 80,000.00 € 64,373.60 €
19. CBY 20.00 80,000.00 € 80,000.00 €
20. DBS 20.00 80,000.00 € 3,868.60 €
21. DEA 19.00 70,000.00 € 10,200.53 €
22. LKR 19.00 70,000.00 € 8,604.24 €
23. LXC 19.00 70,000.00 € 70,000.00 €
24. KCB 19.00 70,000.00 € 13,467.39 €
25. LED 19.00 70,000.00 € 70,000.00 €
26. ZXW 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
27. AKP 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
28. BMJ 18.00 60,000.00 € 31,563.18 €
29. THJ 18.00 60,000.00 € 19,700.69 €
30. NOE 18.00 60,000.00 € 29,796.12 €
31. YOC 18.00 60,000.00 € 16,048.96 €
32. WFJ 17.00 50,000.00 € 45,933.09 €
33. TYF 17.00 50,000.00 € 29,320.75 €
34. RUG 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
35. NYD 17.00 50,000.00 € 2,809.25 €
36. BFS 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
37. LXI 17.00 50,000.00 € 3,963.30 €
38. GFJ 17.00 50,000.00 € 37,126.47 €
39. LEN 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
40. PFD 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
41. HTY 17.00 50,000.00 € 8,623.25 €
42. PKU 16.00 40,000.00 € 34,673.76 €
43. QPY 16.00 40,000.00 € 12,783.84 €
44. LPW 16.00 40,000.00 € 6,183.36 €
45. OTL 16.00 40,000.00 € 32,803.87 €
46. YTJ 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
47. XGF 16.00 40,000.00 € 18,380.32 €
48. BGV 16.00 40,000.00 € 2,3421.6 €
49. PMW 16.00 40,000.00 € 4,336.64 €
50. LJX 16.00 40,000.00 € 2,969.76 €
51. YMT 16.00 40,000.00 € 7,774.38 €
52. OOA 16.00 40,000.00 € 8,008.02 €
53. ALN 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
54. DZH 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
55. TEE 15.00 30,000.00 € 7,023.34 €
56. PMZ 15.00 30,000.00 € 18,463.65 €
57. GXO 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
58. CPX 15.00 30,000.00 € 18,803.55 €
59. TYO 15.00 30,000.00 € 8,941.50 €
60. DBI 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
61. VLV 14.00 25,000.00 € 0.00 €
62. SMH 14.00 25,000.00 € 5,316.77 €
63. JIT 14.00 25,000.00 € 2,201.40 €
64. PTO 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
65. GBA 14.00 25,000.00 € 9,705.76 €
66. BWS 14.00 25,000.00 € 24,026.10 €
67. JSC 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
68. FJS 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
69. EKW 14.00 25,000.00 € 13,224.96 €
70. TAB 14.00 25,000.00 € 11,783.54 €
71. FNM 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
72. JIO 14.00 25,000.00 € 5,962.46 €
73. GMB 14.00 25,000.00 € 12,229.98 €
74. ZUN 14.00 25,000.00 € 14,715.81 €
75. BAX 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
76. XXB 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
77. MAW 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
78. YEC 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
79. SMU 14.00 25,000.00 € 5,218.08 €
80. FAW 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. 必需的地方已做标记 *