Darwinia winners

DarwinIA实盘交易大赛的获奖者是。。。(2019六月)

2019 六月份的DarwinIA 月度实盘交易大赛已结束。以下是我们的60名获奖者,最多可获得配4,500,000欧元的Darwinex名义奖资,奖资将持续6个月。

名次 达尔文 净值乘数 最高奖金 实际奖资
1. FSK 30.00 300,000.00 € 300,000.00 €
2. KWC 29.00 250,000.00 € 4,889.98 €
3. EHH 28.00 210,000.00 € 86,479.96 €
4. RAT 27.00 170,000.00 € 141,940.01 €
5. WGH 26.00 150,000.00 € 150,000.00 €
6. GRI 25.00 140,000.00 € 121,739.25 €
7. JLK 24.00 130,000.00 € 39,021.84 €
8. OSR 24.00 120,000.00 € 45,023.57 €
9. FNF 23.00 110,000.00 € 102,233.82 €
10. VVC 23.00 110,000.00 € 87,727.74 €
11. SYO 23.00 110,000.00 € 110,000.00 €
12. WFJ 22.00 100,000.00 € 100,000.00 €
13. TUL 22.00 100,000.00 € 4,298.46 €
14. DZQ 22.00 100,000.00 € 80,242.36 €
15. ZOR 21.00 90,000.00 € 90,000.00 €
16. PUL 21.00 90,000.00 € 90,000.00 €
17. AWW 21.00 90,000.00 € 19,742.52 €
18. WTC 20.00 80,000.00 € 19,461.80 €
19. ECZ 20.00 80,000.00 € 74,457.80 €
20. HON 20.00 80,000.00 € 80,000.00 €
21. ZVQ 19.00 70,000.00 € 70,000.00 €
22. AKP 19.00 70,000.00 € 50,866.80 €
23. PMZ 19.00 70,000.00 € 23,444.29 €
24. KCC 19.00 70,000.00 € 20,941.99 €
25. WPB 19.00 70,000.00 € 70,000.00 €
26. BLN 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
27. ACN 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
28. VIW 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
29. GZZ 18.00 60,000.00 € 12,570.78 €
30. THK 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
31. HFD 18.00 60,000.00 € 60,000.00 €
32. HAV 17.00 50,000.00 € 8,107.92 €
33. AMN 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
34. NFP 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
35. PHD 17.00 50,000.00 € 16,699.27 €
36. JSC 17.00 50,000.00 € 10,078.28 €
37. GGN 17.00 50,000.00 € 10,933.21 €
38. TDD 17.00 50,000.00 € 38,017.51 €
39. COJ 17.00 50,000.00 € 32,197.32 €
40. FER 17.00 50,000.00 € 9,588.85 €
41. SHC 17.00 50,000.00 € 18,355.04 €
42. LID 16.00 40,000.00 € 10,456.48 €
43. DZL 16.00 40,000.00 € 14,346.28 €
44. PTO 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
45. ABF 16.00 40,000.00 € 12,212.64 €
46. NUN 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
47. FOU 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
48. SGS 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
49. NWO 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
50. GDU 16.00 40,000.00 € 13,527.92 €
51. JSX 16.00 40,000.00 € 22,348.90 €
52. FLI 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
53. TKT 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
54. HGO 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
55. ETT 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
56. FNM 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
57. PHE 15.00 30,000.00 € 11,253.60 €
58. CUB 15.00 30,000.00 € 7,201.35 €
59. DQC 15.00 30,000.00 € 14,148.6 €
60. EHF 15.00 30,000.00 € 4,165.65 €

 

祝贺所有得获奖者!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. 必需的地方已做标记 *