Darwinia winners

DarwinIA实盘交易大赛的获奖者是。。。(2019八月)

2019 八月份的DarwinIA 月度实盘交易大赛已结束。以下是我们的80名获奖者,最多可获得配5,000,000欧元的Darwinex名义奖资,奖资将持续6个月

祝贺所有得获奖者!

名次 达尔文 净值乘数 最高奖金 实际奖资
1. BDJ 30.00 300,000.00 € 94,003.80 €
2. ZXW 29.00 250,000.00 € 214,532.49 €
3. HFD 28.00 210,000.00 € 210,000.00 €
4. ANI 27.00 170,000.00 € 26,956.53 €
5. BMC 26.00 150,000.00 € 150,000.00 €
6. SRI 25.00 140,000.00 € 19,998.50 €
7. BGV 24.00 130,000.00 € 34,236.00 €
8. AIH 24.00 120,000.00 € 120,000.00 €
9. MET 23.00 110,000.00 € 23,748.51 €
10. KGL 23.00 110,000.00 € 43,611.49 €
11. SPI 23.00 110,000.00 € 74,054.40 €
12. SMQ 22.00 100,000.00 € 100,000.00 €
13. VVI 22.00 100,000.00 € 78,250.92 €
14. YZZ 22.00 100,000.00 € 100,000.00 €
15. DTP 21.00 90,000.00 € 90,000.00 €
16. MUF 21.00 90,000.00 € 50,180.77 €
17. PSM 21.00 90,000.00 € 90,000.00 €
18. AJG 20.00 80,000.00 € 80,000.00 €
19. LVS 20.00 80,000.00 € 80,000.00 €
20. CIT 20.00 80,000.00 € 29,597.02 €
21. NGI 19.00 70,000.00 € 70,000.00 €
22. AWO 19.00 70,000.00 € 6,844.75 €
23. BLM 19.00 70,000.00 € 47,442.24 €
24. ING 19.00 70,000.00 € 14,957.56 €
25. SOO 19.00 70,000.00 € 43,960.78 €
26. MCU 18.00 60,000.00 € 30,285.76 €
27. FWB 18.00 60,000.00 € 3,715.38 €
28. JSC 18.00 60,000.00 € 21,091.68 €
29. DQC 18.00 60,000.00 € 18,129.60 €
30. HLA 18.00 60,000.00 € 8,712.13 €
31. GOH 18.00 60,000.00 € 11,452.48 €
32. MYY 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
33. BOT 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
34. WPB 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
35. JGC 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
36. LXA 17.00 50,000.00 € 40,691.37 €
37. XUX 17.00 50,000.00 € 21,537.09 €
38. LWK 17.00 50,000.00 € 3,349.85 €
39. FVG 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
40. VRT 17.00 50,000.00 € 50,000.00 €
41. SIV 17.00 50,000.00 € 6,143.63 €
42. CUT 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
43. SUG 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
44. ZSI 16.00 40,000.00 € 7,644.76 €
45. GUA 16.00 40,000.00 € 5,058.4 €
46. SGS 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
47. NTR 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
48. IRU 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
49. BIN 16.00 40,000.00 € 40,000.00 €
50. ZLZ 16.00 40,000.00 € 0.00 €
51. KWZ 16.00 40,000.00 € 4,808.10 €
52. NNU 16.00 40,000.00 € 16,927.66 €
53. EXY 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
54. LSC 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
55. PFQ 15.00 30,000.00 € 12,529.80 €
56. CCL 15.00 30,000.00 € 3,013.83 €
57. QYR 15.00 30,000.00 € 7,56.61 €
58. RAT 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
59. CHM 15.00 30,000.00 € 30,000.00 €
60. MCB 15.00 30,000.00 € 1,504.50 €
61. PHE 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €
62. FIR 14.00 25,000.00 € 5,182.57 €
63. SLI 14.00 25,000.00 € 12,086.13 €
64. LWE 14.00 25,000.00 € 21,012.35 €
65. NVL 14.00 25,000.00 € 16,613.18 €
66. UKT 14.00 25,000.00 € 6,395.11 €
67. FCQ 14.00 25,000.00 € 5,026.70 €
68. GEY 14.00 25,000.00 € 5,262.75 €
69. BFJ 14.00 25,000.00 € 13,893.46 €
70. RMB 14.00 25,000.00 € 22,342.91 €
71. SUR 14.00 25,000.00 € 5,961.48 €
72. AQA 14.00 25,000.00 € 14,130.06 €
73. VFZ 14.00 25,000.00 € 3,605.84 €
74. YKP 14.00 25,000.00 € 7,678.56 €
75. CIQ 14.00 25,000.00 € 4,693.59 €
76. MLI 14.00 25,000.00 € 13,888.14 €
77. CIS 14.00 25,000.00 € 16,565.53 €
78. KOB 14.00 25,000.00 € 5,606.44 €
79. WEJ 14.00 25,000.00 € 3,018.19 €
80. CQG 14.00 25,000.00 € 25,000.00 €

关于比赛有疑问?只需回复此电子邮件或发邮件至info@darwinex.com即可。

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. 必需的地方已做标记 *